§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supersauna.pl (dalej jako „SuperSauna on-line”) oraz zasady sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym SuperSauna (dalej jako „showroom SuperSauna”). Regulamin określa między innymi:

• zasady składania zamówień i dostawy towarów,
• uprawnienia Klienta oraz
• zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży i jest dostępny na stronie internetowej www.supersauna.pl/regulamin.

Sklep SuperSauna on-line prowadzony jest przez SuperSauna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-934), przy ul. Arkuszowej 153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000798991, NIP: 5213873476 i REGON: 384095945 i BDO 000564761.

Sprzedaż towarów odbywa się w następujący sposób:
• on-line w ramach prowadzonego przez spółkę sklepu SuperSauna on-line;
• w showroomie SuperSauna mieszczącym się przy ul. Arkuszowej 153, 01-934 w Warszawie

z możliwością
• dostawy towarów do Klienta;
• odbioru osobistego towarów z showroomu SuperSauna

§ 2 Zasady korzystanie z serwisu

1. Zamówienia towarów:

• można składać całą dobę poprzez SuperSauna on-line jak również za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@supersauna.pl lub
• w showroomie SuperSauna oraz telefonicznie w godzinach jego otwarcia

2. Klient może składać zamówienia na towary i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem SuperSauna on-line:

• po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta na stronie www.supersauna.pl poprzez utworzenie konta. Klient zobowiązany jest do ochrony dostępu do własnego konta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła dostępu do konta lub
• bez konieczności zarejestrowania się w serwisie supersauna.pl jako „Gość”. Klient dokonujący transakcji jako „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie SuperSauna on-line podczas składania zamówienia

§ 3 Towary i ceny

1. Informacje o towarach podane na stronach SuperSauna on-line, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

2. Ceny towarów wskazane na stronie SuperSauna on-line są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT oraz koszty dostawy. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest ceną łączną (towar, dostawa, ewentualnie inne koszty), do której zobowiązany jest Klient w związku ze złożonym zamówieniem. W przypadku wybrania odbioru osobistego cena w koszyku może się zmienić i zostanie wskazana w podsumowaniu.

3. Łączna cena zamówionych towarów będzie wskazana w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi przez SuperSauna za pośrednictwem e-mail.

§ 4 Złożenia zamówienia, zawarcie umowy i płatności

1. Na każdym etapie składania zamówienia oraz wszelkich niejasności Klient może kontaktować się z SuperSauna za pośrednictwem e-mail: biuro@supersauna.pl oraz telefonicznie na nr telefonu: 22 29 22 300.

2. Składając zamówienie w SuperSauna on-line, Klient jednocześnie składa ofertę kupna towaru/ów na warunkach podanych w jego/ich opisie.

3. Zamówienia w SuperSauna on-line dokonuje się poprzez wypełnienia formularza (wybór towaru/ów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu) lub poprzez kontakt z biuro@supersauna.pl czy też bezpośrednio w showroomie SuperSauna.

4. W ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na SuperSauna on-line (termin ten może ulec przedłużeniu, gdy jego upływ przypada na dni ustawowo wolne od pracy – niedziela i święta) Klient otrzymuje potwierdzenie e-mail z podsumowaniem złożonego zamówienia w tym: nazwę towaru/ów, numer i godzinę złożenia zamówienia, cenę, termin płatności, dane do przelewu bankowego, sposób i przewidywany termin dostawy/odbioru towaru, fakturę on-line oraz informacje dot. gwarancji.

5. Płatności za zamówiony towar należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

SuperSauna Sp. z o.o. 
ul. Arkuszowa 153, 01-934 Warszawa, Polska
ING BANK Śląski
nr konta: 62 1050 1012 1000 0090 3245 9456

6. Klient wraz z zamawianym towarem otrzyma od SuperSauna tradycyjną/papierową fakturę dokumentującą zakup. 

7. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez SuperSauna zostaną anulowane.

8. * nie dotyczy modeli przy których wymagana jest zaliczka, po jej wpłaceniu (np. sauny "na wymiar", zewnętrzne, balie itp.) 
przy modelach niewymagających zaliczki, obowiązuje do 5 dni przed planowaną dostawą. 

§ 5 Dostawa oraz termin realizacji zamówienia

1. Zamówione towary dostarczane są na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym bezpośrednio przez SuperSauna.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 - 60 dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia lub przy potwierdzeniu zamówienia przez SuperSauna wyraźnie zostanie wskazany inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez SuperSauna przelewu bankowego za zamówione towary.

3. Po skompletowaniu zamówienia, SuperSauna na wskazany przez Klienta adres e-mail prześle informację:

• o gotowości towaru i możliwości jego odbioru z showroomu SuperSauna (w godzinach otwarcia) przez Klienta lub osobę przez Niego upoważnioną lub
• dot. planowanej daty dostarczenia towaru transportem SuperSauna (poniedziałek-sobota, godz. 8-17) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (poniedziałek-piątek, godz. 8-17) na adres Klienta podany w zamówieniu

4. Przesyłki kurierskie, których waga nie przekracza 30 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem do dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki (na paletach) są dostarczane, wyładowywane pod budynek wskazany w adresie dostawy i przekazywane Klientowi lub osobie przez Niego upoważnionej.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zwroty

1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej za pośrednictwem SuperSauna on-line bez wskazania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odbioru (dostarczenia) towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem powyższego terminu należy wysłać do SuperSauna oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@supersauna.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz płatności otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (przy użyciu takich samych sposobów płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie). Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim SuperSauna przyjmie ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Koszty dostarczenia zwracanego towaru w następstwie odstąpienia od umowy w całości ponosi Konsument.

5. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot powinien nastąpić poprzez jego doręczenie (odesłanie) do SuperSauna. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od wagi i kształtu przesyłki oraz wybranej firmy kurierskiej, z której skorzysta Konsument. Koszt zwrotu na terenie Polski szacowany jest na kwotę:

• do 140 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,
• do 400 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg,
• do 700 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru.

7. SuperSauna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta towaru będącego przedmiotem zwrotu.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w SuperSauna on-line nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli SuperSauna wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy
• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
• w której Konsument wyraźnie żądał obecności/przyjazdu SuperSauna i wykonania usług naprawy czy też montażu.

§ 7 Rękojmia, rękojmia konsumencka (zgodność produktu z umową), procedura reklamacyjna

1. SuperSauna jest zobowiązana do dostarczenia towarów bez wad fizycznych oraz prawnych i do należytego wykonania umówionych usług.

2. Na podstawie przepisów KC i Ustawy o prawach konsumenta, SuperSauna odpowiada z tytułu rękojmi lub rękojmi konsumenckiej, jeśli towar ma wady fizyczne lub prawne jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Towary SuperSauna przed dostawą są starannie pakowane i zabezpieczane by dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie. Jeśli jednak w trakcie odbioru towaru okaże się, że opakowanie i/lub towar jest uszkodzony, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. By jednak była ona skuteczna to w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości towaru/opakowania, w tym uszkodzeń, wgnieceń czy też braku któregoś z elementów, należy w trakcie odbioru towaru od kuriera

  • spisać protokół szkody oraz
  • wykonać zdjęcia obrazujące wady powstałe w czasie dostawy

Dokumenty te będą stanowiły podstawę reklamacji.

4. W reklamacji należy:

  • wskazać opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia (w pierwszej kolejności jest to naprawa lub wymiana towaru) oraz zwrotne dane Klienta, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy
  • przekazać SuperSauna dokumentację zdjęciową reklamowanego towaru co znacznie usprawni przebieg procesu reklamacyjnego lub gdy to okaże się niewystarczające
  • dostarczyć do SuperSauna wadliwy towar

SuperSauna zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

5.Reklamację należy składać do SuperSauna na pośrednictwem e-mail, poczty bądź też osobiście (szczegółowe dane powyżej). Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony e-mail’em na adres Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy.

6. Okres rękojmi, rękojmi konsumenckiej wynosi 2 lata (obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie 2 lat od daty odbioru, doręczenia towaru).

7. Jeśli Klient stwierdzi, że otrzymany towar ma wady fizyczne, wedle własnego uznania może złożyć reklamację z tytułu rękojmi (Przedsiębiorcy) czy też rękojmi konsumenckiej (Konsumenci) lub skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

8. Jeżeli Klientem jest Konsument, to po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i jest możliwe tylko gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Niniejsze postanowienie ma charakter jednie informacyjny.

§ 8 Gwarancja

SuperSauna zapewnia 2 letnią gwarancję na swoje towary. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane na adres e-mail’owy: biuro@supersauna.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

2. SuperSauna jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany przepisów, poprawy ochrony praw Klientów, zapobiegania nadużyciom lub w celu usprawnienia działania SuperSauna on-line.

3. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zostanie on udostępniony na stronie SuperSauna on-line w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie.

4. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres SuperSauna. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu SuperSauna usunie konto i prześle stosowną informację do Klienta.

5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym KC oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.