Informacje ogólne

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, przejrzyste i rzetelne. W zw. z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych

Spółka SuperSauna Sp. z o.o. (dalej jako „SuperSauna") ustala cele, sposoby jak również jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO.

Źródło danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy w zw. z zakupami w naszym sklepie stacjonarnym oraz sklepie internetowym www.supersauna.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy oraz bieżący kontakt z Państwem w ww. sprawach. Podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność w szczególności do: umawania wizyt w showroom'ie, przesyłania katalogów, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostępniania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Niezależnie od powyższego, Państwa dane osobowe są również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu SuperSauna® w celu wsparcie usług płatniczych oraz bezpośredniego marketingu produktów i usług oferowanych przez SuperSauna.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych, a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel ich przetwarzania. Należy pamiętać, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w każdym momencie.

Dostęp do danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym usługi płatnicze, transport, usługi świadczone drogą elektroniczną oraz organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów przez czas realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z jej zawarcia.

Dane osobowe przetwarzane przez SuperSauna®, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na adres e-mail: biuro@supersauna.pl. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane, lecz należy mieć na uwadze, że ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepisy prawa.

Uprawnienia

Na podstawie RODO, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują poniższe uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych, prawo do uzyskania kopii tych danych);
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa na zasadach określonych w przepisach;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Pliki Cookies

Podczas odwiedzania przez Państwa i poruszania się po stronach internetowych SuperSauna®, bezwiednie z Państwa strony mogą być gromadzone dodatkowe informacje. Informacje te są przekazywane za pomocą cookies, które są bezpieczne dla urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Zapewniają one jedynie efektywniejsze korzystanie z serwisu internetowego SuperSauna®.

Tzw. cookies zawierają dane informatyczne, które przy kolejnych odwiedzinach strony SuperSauna® są odczytywane i pomagają dostosować ją do indywidualnych preferencji użytkownika jak i są wykorzystywane np. w celach statystycznych.

Jest jednak możliwość ograniczenia przez Państwa zapisu ww. informacji poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej (chrome, mozilla etc.). Mogą ją Państwo ustawić w taki sposób, aby za każdym razem przeglądarka wysyłała Państwu alert, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też blokowała w całości przesyłanie tego typu plików. Jednakże należy mieć na uwadze, że wtedy, niektóre funkcjonalności strony SuperSauna® mogą nie działać poprawnie. Korzystanie ze strony SuperSauna® bez wyłączenia cookies jest jednoznaczne z tym, że będą one zapisywane w pamięci Państwa urządzenia.

Informacje jak poprawnie zarządzać plikami cookies znajdują się zazwyczaj w sekcji "Pomoc" różnych przeglądarek internetowych, a ustawienia zmienia się w zakładce „Prywatność” bądź „Prywatność i bezpieczeństwo”.