SuperSauna® - Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supersauna.pl (dalej jako „SuperSauna on-line”) oraz zasady sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym SuperSauna (dalej jako „showroom SuperSauna”). Regulamin określa między innymi:

• zasady składania zamówień i dostawy towarów,
• uprawnienia Klienta oraz
• zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży i jest dostępny na stronie internetowej www.supersauna.pl/regulamin.

Sklep SuperSauna on-line prowadzony jest przez SuperSauna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-934), przy ul. Arkuszowej 153, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000798991, NIP: 5213873476 i REGON: 384095945.

Sprzedaż towarów odbywa się w następujący sposób:
• on-line w ramach prowadzonego przez spółkę sklepu SuperSauna on-line;
• w showroomie SuperSauna mieszczącym się przy ul. Arkuszowej 153, 01-934 w Warszawie

z możliwością
• dostawy towarów do Klienta;
• odbioru osobistego towarów z showroomu SuperSauna

§ 2 Zasady korzystanie z serwisu

1. Zamówienia towarów:

• można składać całą dobę poprzez SuperSauna on-line jak również za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@supersauna.pl lub
• w showroomie SuperSauna oraz telefonicznie w godzinach jego otwarcia

2. Klient może składać zamówienia na towary i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem SuperSauna on-line:

• po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta na stronie www.supersauna.pl poprzez utworzenie konta. Klient zobowiązany jest do ochrony dostępu do własnego konta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła dostępu do konta lub
• bez konieczności zarejestrowania się w serwisie supersauna.pl jako „Gość”. Klient dokonujący transakcji jako „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie SuperSauna on-line podczas składania zamówienia

§ 3 Towary i ceny

1. Informacje o towarach podane na stronach SuperSauna on-line, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

2. Ceny towarów wskazane na stronie SuperSauna on-line są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT oraz koszty dostawy. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest ceną łączną (towar, dostawa, ewentualnie inne koszty), do której zobowiązany jest Klient w związku ze złożonym zamówieniem. W przypadku wybrania odbioru osobistego cena w koszyku może się zmienić i zostanie wskazana w podsumowaniu.

3. Łączna cena zamówionych towarów będzie wskazana w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi przez SuperSauna za pośrednictwem e-mail.

§ 4 Złożenia zamówienia, zawarcie umowy i płatności

1. Na każdym etapie składania zamówienia oraz wszelkich niejasności Klient może kontaktować się z SuperSauna za pośrednictwem e-mail: biuro@supersauna.pl oraz telefonicznie na nr telefonu: 22 29 22 300.

2. Składając zamówienie w SuperSauna on-line, Klient jednocześnie składa ofertę kupna towaru/ów na warunkach podanych w jego/ich opisie.

3. Zamówienia w SuperSauna on-line dokonuje się poprzez wypełnienia formularza (wybór towaru/ów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu) lub poprzez kontakt z biuro@supersauna.pl czy też bezpośrednio w showroomie SuperSauna.

4. W ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na SuperSauna on-line (termin ten może ulec przedłużeniu, gdy jego upływ przypada na dni ustawowo wolne od pracy – niedziela i święta) Klient otrzymuje potwierdzenie e-mail z podsumowaniem złożonego zamówienia w tym: nazwę towaru/ów, numer i godzinę złożenia zamówienia, cenę, termin płatności, dane do przelewu bankowego, sposób i przewidywany termin dostawy/odbioru towaru, fakturę on-line oraz informacje dot. gwarancji.

5. Płatności za zamówiony towar należy dokonać przelewem na rachunek bankowy:

SuperSauna Sp. z o.o. 
ul. Arkuszowa 153, 01-934 Warszawa, Polska
ING BANK Śląski
nr konta: 62 1050 1012 1000 0090 3245 9456

6. Klient wraz z zamawianym towarem otrzyma od SuperSauna tradycyjną/papierową fakturę dokumentującą zakup. 


7. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez SuperSauna zostaną anulowane.

§ 5 Dostawa oraz termin realizacji zamówienia

1. Zamówione towary dostarczane są na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym bezpośrednio przez SuperSauna.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 - 60 dni roboczych, chyba że w trakcie składania zamówienia lub przy potwierdzeniu zamówienia przez SuperSauna wyraźnie zostanie wskazany inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez SuperSauna przelewu bankowego za zamówione towary.

3. Po skompletowaniu zamówienia, SuperSauna na wskazany przez Klienta adres e-mail prześle informację:

• o gotowości towaru i możliwości jego odbioru z showroomu SuperSauna (w godzinach otwarcia) przez Klienta lub osobę przez Niego upoważnioną lub
• dot. planowanej daty dostarczenia towaru transportem SuperSauna (poniedziałek-sobota, godz. 8-17) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (poniedziałek-piątek, godz. 8-17) na adres Klienta podany w zamówieniu

4. Przesyłki kurierskie, których waga nie przekracza 30 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem do dostawy wskazanym przez Klienta. Pozostałe przesyłki (na paletach) są dostarczane, wyładowywane pod budynek wskazany w adresie dostawy i przekazywane Klientowi lub osobie przez Niego upoważnionej.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta. Zwroty

1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem SuperSauna on-line bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, przed upływem wskazanego powyżej terminu należy wysłać do SuperSauna, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem e-mail’em: biuro@supersauna.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz płatności otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (przy użyciu takich samych sposobów płatności, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie). Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim SuperSauna przyjmie ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. W przypadku odstąpienia od umowy SuperSauna zwraca koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SuperSauna on-line).

5. SuperSauna może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do czasu otrzymania towaru.

6. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił. Zwrot powinien nastąpić poprzez ich doręczenie / odesłanie do showroomu SuperSauna. Jeśli jednak odsyłany towar tj. sauna ze względu na swój charakter i gabaryt nie może zostać odesłany w zwykły sposób, koszty zwrotu ponoszone przez Konsumenta i mogą być zależne od wagi, kształtu, odległości oraz wybranej firmy kurierskiej. Max. koszt zwrotu na terenie Polski szacowany jest na kwotę:

• do 140 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,
• do 400 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg,
• do 700 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w SuperSauna on-line nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli SuperSauna wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy
• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
• w której Konsument wyraźnie żądał obecności/ przyjazdu SuperSauna i wykonania usług naprawy czy też montażu

§ 7 Rękojmia, procedura reklamacyjna

1. SuperSauna jest zobowiązana do dostarczenia towarów bez wad fizycznych oraz prawnych i do należytego wykonania umówionych usług.

2. Na podstawie przepisów KC i Ustawy o prawach konsumenta SuperSauna odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub prawne jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

3. Towary SuperSauna przed dostawą są starannie pakowane i zabezpieczane by dotarły do Klienta w nienaruszonym stanie. Jeśli jednak w trakcie odbioru towaru okaże się, że opakowanie / towar jest uszkodzony, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. By jednak była ona skuteczna to w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości towaru/opakowania, w tym uszkodzeń, wgnieceń czy też braku któregoś z elementów, należy w trakcie odbioru towaru od kuriera (i) spisać protokół szkody oraz (ii) wykonać zdjęcia obrazujące wady powstałe w czasie dostawy. Dokumenty te będą bowiem stanowiły podstawę reklamacji.

4. Reklamację należy składać do SuperSauna na pośrednictwem e-mail, poczty, telefonicznie bądź też osobiście (szczegółowe dane powyżej). Zostanie ona rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony e-mail’em na adres Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy.

5. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru towaru), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 KC.

6. Jeśli Klient stwierdzi, że sprzedany/otrzymany towar ma wady fizyczne, wedle własnego uznania może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady lub skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

§ 8 Gwarancja

SuperSauna zapewnia 2 letnią gwarancję na swoje towary. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być zgłaszane na adres e-mail’owy: biuro@supersauna.pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2019 r.

2. SuperSauna jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w sytuacji zmiany przepisów, poprawy ochrony praw Klientów, zapobiegania nadużyciom lub w celu usprawnienia działania SuperSauna on-line.

3. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zostanie on udostępniony na stronie SuperSauna on-line w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie.

4. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie na adres SuperSauna. Z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu SuperSauna usunie konto i prześle stosowną informację do Klienta.

5. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym KC oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.